عبداله ویسی قراردادش را با تیم فوتبال پیکان دوساله و سفید امضاء کرد

عبداله ویسی سرمربی پیشین تیم صبای قم بمدت دو سال به تیم فوتبال پیکان تهران پیوست ....

اخبار | گروه:  فوتبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۲/۲۴

عبداله ویسی سرمربی پیشین تیم صبای قم بمدت دو سال به تیم فوتبال پیکان تهران پیوست .عصر امروز ویسی با حضور در دفتر جمشیدی رئیس هیئت مدیره و سرپرست باشگاه پیکان قراردادی دوساله و سفید امضاء کرد.

ویسی انتخاب کمک مربیان خود را به آینده نزدیک موکول نمود.


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com