گروه های گالری

گروه تصاویر فوتبال ( 5287 )
گروه تصاویر والیبال ( 3528 )

برچسب ها

گالری

پيكان – متين ورامين

توضیحات :

پيكان 3- متين ورامين0(96/11/25) پلي آف

تعداد تصاویر : 80 عدد

پيكان – رعد پدافند كاشان

توضیحات :

پيكان 3- رعد پدافند كاشان 0 (96/11/04)

تعداد تصاویر : 67 عدد

پیکان - شمس

توضیحات :

پیکان 3- شمس0 (24/10/96)

تعداد تصاویر : 53 عدد

پيكان – متين ورامين

توضیحات :

پيكان 3- متين ورامين 2 (96/10/06)

تعداد تصاویر : 63 عدد

پيكان – كاله آمل

توضیحات :

پيكان 3- كاله آمل 2 (96/09/15)

تعداد تصاویر : 67 عدد

پيكان – خاتم اردكان يزد

توضیحات :

پيكان 3- خاتم اردكان يزد 0 (96/09/05)

تعداد تصاویر : 54 عدد

پیکان - سارویه ساری

توضیحات :

پیکان 3- سارویه ساری0 (96/08/24)

تعداد تصاویر : 41 عدد

شمس – پيكان

توضیحات :

شمس 1- پيكان 3 (96/08/16)

تعداد تصاویر : 51 عدد

پيكان – سايپا (سال 96)

توضیحات :

پيكان 3- سايپا2 (03/08/96)

تعداد تصاویر : 47 عدد

پيكان - شهرداري اروميه

توضیحات :

پيكان 3- شهرداري اروميه 1(15/12/95)نيمه نهايي3

تعداد تصاویر : 70 عدد

پيكان - شهرداري اروميه ( نيمه نهايي)

توضیحات :

پيكان 3-  شهرداري اروميه0 (05/12/95) نيمه نهايي

تعداد تصاویر : 70 عدد

پيكان – اردكان يزد (پلي آف اول )

توضیحات :

پيكان 3- اردكان يزد 1 (12/11/95) پلي آف 1

تعداد تصاویر : 56 عدد

پيكان- عمران ساري

توضیحات :

پيكان 3- عمران ساري 0 (10/11/95)

تعداد تصاویر : 41 عدد

پيكان – شهرداري اراك

توضیحات :

پيكان 3- شهرداري اراك 1 (26/10/95)

تعداد تصاویر : 49 عدد

سايپا – پيكان

توضیحات :

سايپا 2 – پيكان 3 (15/10/95)

تعداد تصاویر : 51 عدد

پيكان – پارسه

توضیحات :

پيكان 3- پارسه 1 (12/10/95)

تعداد تصاویر : 62 عدد

پيكان – كاله آمل

توضیحات :

پيكان 3- كاله آمل 1 (01/10/95)

تعداد تصاویر : 51 عدد

شهرداري اروميه – پيكان

توضیحات :

شهرداري اروميه 1- پيكان 3 (28/09/95)

تعداد تصاویر : 51 عدد

پيكان – متين ورامين

توضیحات :

پيكان 3- متين ورامين 0 (03/09/95)

تعداد تصاویر : 59 عدد

پيكان – سايپا

توضیحات :

پيكان 3- سايپا 2 (19/08/95)

تعداد تصاویر : 55 عدد

پیکان – خاتم اردکان یزد

توضیحات :

پیکان  3– خاتم اردکان یزد 1  (09/08/95)

تعداد تصاویر : 37 عدد

پيكان – شهرداري اروميه (1395)

توضیحات :

پيكان 3- شهرداري اروميه1 (28/07/95)

تعداد تصاویر : 36 عدد

پیکان - بانک سرمایه ( فینال 1)

توضیحات :

پیکان 3- بانک سرمایه 2(16/12/94) فینال 1

تعداد تصاویر : 70 عدد

پيكان - شهرداري اروميه ( نيمه نهايي3)

توضیحات :

پيكان 3- شهرداري اروميه2 (12/12/94) نيمه نهايي3

تعداد تصاویر : 68 عدد

پيكان - شهرداري اروميه ( نيمه نهايي1)

توضیحات :

پيكان3 - شهرداري اروميه1 -(05/12/94) نيمه نهايي1

تعداد تصاویر : 70 عدد

پيكان - متين ورامين (پلي آف)

توضیحات :

پيكان 3- متين ورامين 1 (02/12/94) پلي آف

تعداد تصاویر : 60 عدد

پيكان - متين ورامين

توضیحات :

پيكان 3- متين ورامين 1 (14/11/94)

تعداد تصاویر : 66 عدد

پيكان – گوهر كوير زاهدان

توضیحات :

پيكان 3- گوهر كوير زاهدان 0 (03/11/94)

تعداد تصاویر : 40 عدد

سايپا – پيكان

توضیحات :

سايپا 2- پيكان3  (27/10/94)

تعداد تصاویر : 53 عدد

پيكان – كاله آمل

توضیحات :

پيكان 3- كاله آمل 0(23/10/94)

تعداد تصاویر : 54 عدد

پيكان – شهرداري اروميه

توضیحات :

پيكان 3- شهرداري اروميه0 (22/09/94)

تعداد تصاویر : 63 عدد

پيكان – جواهري گنبد

توضیحات :

پيكان 3- جواهري گنبد 0 (08/09/94)

تعداد تصاویر : 51 عدد

پيكان – آرمان اردكان

توضیحات :

پيكان 3 – آرمان اردكان 0 (01/09/94)

تعداد تصاویر : 31 عدد

پيكان - سايپا

توضیحات :

پيكان 3- سايپا 2 ( 24/08/94)

تعداد تصاویر : 56 عدد

پيكان – آلومينيوم هرمزگان (1394)

توضیحات :

پيكان 3 – آلومينيوم هرمزگان 0 (29/07/94)

تعداد تصاویر : 44 عدد

پيكان – شهرداري اروميه

توضیحات :

پيكان3 – شهرداري اروميه 2 (27/12/93) فينال

تعداد تصاویر : 68 عدد

پيكان - شهرداري تبريز

توضیحات :

پيكان 3- شهرداري تبريز0(24/12/93) نيمه نهايي3

تعداد تصاویر : 50 عدد

پيكان - شهرداري تبريز

توضیحات :

پيكان 3- شهرداري تبريز 0(17/12/93) نيمه نهايي1

تعداد تصاویر : 35 عدد

پيكان - وزارت دفاع (پلي آف2)

توضیحات :

پيكان 3- وزارت دفاع 0 (06/12/93) پلي آف2

تعداد تصاویر : 33 عدد

پيكان - وزارت دفاع (پلي آف 1)

توضیحات :

پيكان 3- وزارت دفاع 2 (29/11/93)پلي آف 1

تعداد تصاویر : 57 عدد

پيكان - شهرداري زاهدان

توضیحات :

پيكان 3- شهرداري زاهدان 1 (24/11/93)

تعداد تصاویر : 39 عدد

پيكان – ارتعاشات صنعتي

توضیحات :

پيكان 3 – ارتعاشات صنعتي 1 (02/11/93)

تعداد تصاویر : 34 عدد

پيكان – ميزان خراسان

توضیحات :

پيكان 3- ميزان 2 (24/10/93)

تعداد تصاویر : 37 عدد

پيكان – ارتعاشات صنعتي

توضیحات :

پيكان3 –  ارتعاشات صنعتي0(05/09/93)

تعداد تصاویر : 28 عدد

پيكان – تعاون گنبد

توضیحات :

پيكان 3 – تعاون گنبد0 (21/08/93)

تعداد تصاویر : 25 عدد

پيكان – كاله آمل

توضیحات :

پيكان 3 – كاله 2 (07/12/92) پلي آف

تعداد تصاویر : 44 عدد

پيكان – متين ورامين

توضیحات :

پيكان 3 – متين ورامين 1 (23/11/92)

تعداد تصاویر : 29 عدد

پيكان – آلومينيوم المهدي

توضیحات :

پيكان3 –  آلومينيوم المهدي 2(09/11/92)

تعداد تصاویر : 31 عدد

پيكان – ميزان مشهد

توضیحات :

پيكان 3 –  ميزان مشهد 2 (29/10/92)

تعداد تصاویر : 34 عدد

پيكان – جواهري گنبد

توضیحات :

پيكان 3 – جواهري گنبد 2 (22/10/92)

تعداد تصاویر : 21 عدد

پيكان - سايپا

توضیحات :

پيكان 3- سايپا  1( 27/09/92)

تعداد تصاویر : 44 عدد

پيكان - شهرداري اروميه

توضیحات :

پيكان 3 - شهرداري اروميه 1 (15/08/92)

تعداد تصاویر : 50 عدد

پيكان – كاله آمل

توضیحات :

پيكان 3 - كاله آمل 2( 08/08/92)

تعداد تصاویر : 50 عدد

پيكان - نوين كشاورز

توضیحات :

پيكان 3 - نوين كشاورز 2( 05/08/92)

تعداد تصاویر : 31 عدد

پيكان - سايپا (رده بندي دوم ) كسب مقام سوم ليگ برتر واليبال 1391

توضیحات :

پيكان 3 - سايپا 2 (رده بندي دوم ) 25/12/91 - كسب مقام سوم ليگ برتر ...تعداد تصاویر : 35 عدد

پيكان - سايپا (رده بندي اول )

توضیحات :

پيكان 3 - سايپا 0 (رده بندي اول ) 23/12/91

تعداد تصاویر : 17 عدد

پيكان - كاله ( پلي آف 3)

توضیحات :

پيكان 1 - كاله 3 ( پلي آف 3) 16/12/91

تعداد تصاویر : 28 عدد

پيكان - كاله ( پلي آف 1)

توضیحات :

پيكان 2 - كاله 3 ( پلي آف 1) 911202

تعداد تصاویر : 29 عدد

پيكان – باريچ اسانس كاشان

توضیحات :

پيكان 3 –  باريچ اسانس 0 (24/11/91)

تعداد تصاویر : 26 عدد

پيكان – نوين كشاورز

توضیحات :

پيكان 3 –  نوين كشاورز 1 (15/11/91)

تعداد تصاویر : 28 عدد

پيكان – شهرداري اروميه

توضیحات :

پيكان3– شهرداري اروميه 1 (04/11/91)

تعداد تصاویر : 39 عدد

پيكان – آلومينيوم المهدي

توضیحات :

پيكان 3 – آلومينيوم المهدي 0 (20/10/91)

تعداد تصاویر : 40 عدد

2
2

2

توضیحات : تعداد تصاویر : 0 عدد

پيكان – پيشگامان يزد

توضیحات :

پيكان 3 –  پيشگامان يزد 1 (06/10/91)

تعداد تصاویر : 40 عدد

پيكان – سايپا

توضیحات :

پيكان 3 – سايپا 2 (26/09/91)

تعداد تصاویر : 41 عدد

پيكان – كاله آمل

توضیحات :

پيكان 3 – كاله آمل 1 (12/09/91)

تعداد تصاویر : 33 عدد

پيكان – نوين كشاورز (فصل 91 )

توضیحات :

پيكان 3 –  نوين كشاورز 0 ( 08/09/91 )

تعداد تصاویر : 25 عدد

پيكان – نوين كشاورز(فصل 91)

توضیحات :

پيكان 3 –  نوين كشاورز 0 ( 08/09/91 )

تعداد تصاویر : 0 عدد

پيكان – نوين كشاورز

توضیحات :

پيكان 3 –  نوين كشاورز 0 ( 08/09/91 )

تعداد تصاویر : 0 عدد

پيكان – نوين كشاورز

توضیحات :

پيكان 3 – نوين كشاورز 0 ( 08/09/91 )

تعداد تصاویر : 0 عدد

پيكان – متين ورامين

توضیحات :

پيكان 1 – متين ورامين 3 (01/09/91)

تعداد تصاویر : 22 عدد

پيكان – جواهري گنبد

توضیحات :

پيكان3 – جواهري گنبد 0 (24/08/91)

تعداد تصاویر : 26 عدد

پيكان - ميزان خراسان

توضیحات :

پيكان2 - ميزان خراسان3 (14/08/91)

تعداد تصاویر : 25 عدد

پيكان – شهرداري تبريز

توضیحات :

پيكان 3 – شهرداري تبريز 2 (03/08/91) هفته دوم

تعداد تصاویر : 38 عدد

سايپا – پيكان

توضیحات :

سايپا 0 – پيكان 3 (26/07/91) هفته اول

تعداد تصاویر : 37 عدد

پيكان-نوين كشاورز

توضیحات :

پيكان 3 - نوين كشاورز 1 (07/12/90) 

تعداد تصاویر : 19 عدد

پیکان-شهرداری تبریز

توضیحات :

پیکان  3 - شهرداری تبریز 1 (03/12/90)

تعداد تصاویر : 24 عدد

پيكان - سايپا

توضیحات :

پيكان 0 - سايپا 3 (26/11/90)

تعداد تصاویر : 5 عدد

پيكان-پيشگامان كوير يزد

توضیحات :

پيكان 3 - پيشگامان كوير يزد 2 (23/11/90)

تعداد تصاویر : 20 عدد

پيكان-گيتي پسند اصفهان

توضیحات :

پيكان 3 - گيتي پسند اصفهان1 (12/11/90)

تعداد تصاویر : 15 عدد

پيكان-ميزان خراسان

توضیحات :

پيكان 3 - ميزان خراسان 1(09/11/90)

تعداد تصاویر : 15 عدد

پيكان-كرمان

توضیحات :

پيكان 3 -كرمان 0 (28/10/90)

تعداد تصاویر : 20 عدد

پيكان-مناطق نفت خيز

توضیحات :

پيكان 3 - مناطق نفت خيز 0 (18/10/90)

تعداد تصاویر : 18 عدد

پيكان-نوين كشاورز

توضیحات :

پيكان 3 - نوين كشاورز 0 (14/10/90)

تعداد تصاویر : 16 عدد

پيكان-شهرداري اروميه

توضیحات :

پيكان 3 - شهرداري اروميه 1(04/10/90)

تعداد تصاویر : 12 عدد

پيكان-سايپا

توضیحات :

پيكان 0 - سايپا 3 ( 30/09/90)

تعداد تصاویر : 11 عدد

پيكان-آلومينيوم المهدي بندر عباس

توضیحات :

پيكان 3 - آلومينيوم المهدي بندر عباس 1 (23/09/90)

تعداد تصاویر : 13 عدد

پيكان-باريچ اسانس كاشان

توضیحات :

پيكان 3- باريچ اسانس كاشان 1   (08/08/90)

تعداد تصاویر : 14 عدد

پيكان-كاله آمل

توضیحات :

پيكان 2- كاله آمل 3 (04/08/90)

تعداد تصاویر : 18 عدد

پیکان – هاوش گنبد

توضیحات :

پیکان 3 – هاوش گنبد1 (27/07/90)

تعداد تصاویر : 22 عدد

پيكان-سايپا

توضیحات :

پيكان 3-1  سايپا (21/02/90)  كسب ششمين قهرماني متوالي پيكان 

سايپا - پيكان

توضیحات :

سايپا 2 - پيكان 3  (اولين ديدار فينال 14/02/90  - كرج)

تعداد تصاویر : 15 عدد

حاشیه دیدار پیکان-باریچ اسانس

توضیحات :

حاشیه دیدار پیکان - باریچ اسانس

تعداد تصاویر : 12 عدد

پیکان-باریچ اسانس کاشان

توضیحات :

پیکان 3 - باریچ اسانس کاشان 0   (07/02/90) سومین دیدارنیمه نهایی 

تصاویر متفرقه گروه والیبال

توضیحات :

تصاویری از بازی های تیم والیبال پیکان

تعداد تصاویر : 10 عدد

Website Security Test